αντιλέγωμεν


αντιλέγωμεν
ἀντιλέγωμεν
ἀντιλέγω
speak against: pres subj act 1st pl

Morphologia Graeca. 2013.